naar top
Menu
Logo Print

IS BETONSTOP EEN ZEGEN VOOR DE BETONINDUSTRIE?

Febelcem onderwerpt sector aan grondige reflectie

betonstop

Toen de Vlaamse regering haar plan bekendmaakte voor een beter ruimtebeheer in Vlaanderen, vatten velen de voorgestelde politiek samen met het woord 'betonstop'. Dat die term nogal kort door de bocht ging, was al langer duidelijk, maar tijdens een persconferentie op 12 oktober 2017 ging Febelcem nog een stapje verder. De Federatie van de Belgische Cementnijverheid stelde immers dat de 'betonstop' een zegen kan betekenen voor de betonsector.

UITDAGINGEN

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering streeft vandaag naar een stedelijke inbreiding: ze willen de stedelijke spreiding geleidelijk beperken en de bevolking weer de stad in krijgen, en dat alles om de bebouwbare oppervlakte te reduceren.

De bestaande stadsgebieden zullen zich daartoe echter behoorlijk moeten aanpassen. De demografische druk zal immers alsmaar groeien en er zal geïnvesteerd moeten worden in nieuwe gebouwen, nieuwe infrastructuur, nieuwe woonvormen én de renovatie van het bestaande patrimonium. Hoogbouw en ondergronds bouwen zullen een noodzakelijkheid worden en gebouwen zullen onderdak moeten kunnen bieden aan een veelheid van functies, terwijl de mobiliteit in brede zin aan verbetering toe is.

Ondertussen blijven uiteraard ook duurzaamheid en de doelstellingen voor 2020 en 2050 belangrijke aandachtspunten. Hoe treffen we de nodige voorziening tegen de gevolgen van de klimaatopwarming? Of hoe anticiperen we op een koolstofvrije toekomst?

DE BOUW IS AAN REFLECTIE TOE

Uitdagingen genoeg dus voor de bouwsector, die volgens Febelcem dringend aan reflectie toe is. De meest recente prognoses van EUROCONSTRUCT bieden weliswaar positieve vooruitzichten voor de Belgische bouwsector in 2018 en 2019, maar toch benadrukt de federatie het belang van een verantwoordelijke aanpak door de bouwsector, met aandacht voor onder andere verdichting, het bouwen van gezonde gebouwen, het creëren van kwaliteitsvolle ruimtes en het onderhouden van bestaande en nieuwe infrastructuur.

MARKTONDERZOEK

© arch.BOB361 (foto: Nullens)

Om inzicht te verwerven in de huidige marktsituatie, gaf de cementindustrie alvast opdracht voor een studie over de evolutie van het materiaalgebruik in zowel nieuwbouw als renovatie.

Daaruit bleek onder andere dat er binnen de nieuwbouw een evolutie is naar meer prefabbetonbouw, maar vooral dat betonvloeren, zij het prefab of ter plaatse gestort, hier nog steeds de belangrijkste afzetmarkt vormen. Opvallend is evenwel dat welfsels marktaandeel verliezen ten voordele van breedplaten. Die laatste zijn dunner en lichter, lenen zich meer tot automatisering bij de fabricage en zijn beter geschikt voor hoogbouw.

Ook betonwanden vormen nog steeds een belangrijke afzetmarkt, met opnieuw een duidelijke toename van prefab, en zelfs betondakpannen blijken het steeds beter te doen. Zij hebben nu eenmaal een gunstig effect op de totale bouwkost, waardoor ze uitermate geliefd zijn bij bouwpromotoren.

Het belang van de renovatiemarkt

Toch mag vooral de renovatiemarkt in deze niet verwaarloosd worden. De volumes beton zijn hier weliswaar kleiner dan in de residentiële nieuwbouw en het aandeel van de betonproducten ligt lager, maar het aantal projecten is veel groter en zal in de toekomst nog aanzienlijk groeien. Sinds 2008 is de residentiële markt immers volledig richting renovatie gekanteld, een trend die zich in heel Europa manifesteert.

Naast de dakpannen (6%) blijken voornamelijk betonnen metselblokken populair bij renovatiewerken. Zij worden gebruikt voor gevels (4%), binnenwanden (4%), en als structuurmateriaal voor uitbreidingen (14%).

BETON ALS OPLOSSING

Febelcem is er alvast van overtuigd dat beton zowel in de nieuwbouw- als de renovatiemarkt een belangrijke meerwaarde kan blijven betekenen, en dat dankzij een aantal belangrijke troeven:

  • de lokale productie en levering van betonproducten;
  • de goede energieprestaties;
  • de thermische inertie en bijbehorende energiebesparingen;
  • de robuustheid en onbrandbaarheid van het materiaal; en
  • de uitgebreide mogelijkheden qua producten, bouwwijze, …

Dat alles maakt beton volgens Febelcem tot het uitgelezen materiaal om ook in het kader van de zogenaamde betonstop aan een duurzame en doordachte herstructurering van onze stadsgebieden bij te dragen.